Гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр_Өмнөговь аймаг_2018.05.15-17

Огноо: 2018.05.15-17 Байршил: Өмнөговь аймаг Оролцогчид: 68 хүн (33 эмэгтэй, 35 эрэгтэй) Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг Өмнөговь аймгийн 15-34 насны залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс Стартап Монгол ТББ, аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран […]

Read More
“Дүүрэгт нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сургалт семинар_2018.05.25

Оролцогчид: 60 хүн (31 эрэгтэй, 29 эмэгтэй) Оролцогч талууд: Баянгол болон Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн гишүүд, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн ажилтан, ажил олгогчид, МСҮТ/политехник коллежийн төлөөлөл, төслийн ажилтнууд. Зорилго: Баянгол болон Хан-Уул дүүргийн  ажил олгогчид, хөдөлмөр эрхлэлтийн  болон мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудын нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Үр дүн: 1) Баянгол, Хан-Уул дүүргийн ажил олгогчид, Мэргэжлийн […]

Read More
“Бизнесийн загвар, бизнесийн төлөвлөгөө, төслийн удирдлагын арга зүйн стандарт” болон “Орон нутгийн бизнесийн хөгжил” залуу малчдын бизнес эрхлэлтийг дэмжих сургагч багш бэлтгэх сургалт_2018.04.25-29

Огноо: 2018.04.25-29 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 18 хүн (10 эмэгтэй, 8 эрэгтэй) Зорилго: Төслийн шинэлэг арга зүй стандартын дагуу нэвтрүүлэх, төслийн удирдлага арга зүйг хэрэгжүүлэх, үнэлэлт дүгнэлт хийх аргыг оролцогчдод олгох. Бизнес эрхлэх сонирхолтой малчин залуучуудад орон нутгийн онцлог, зах зээлийн судалгаа хийж, өрхийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих сургагч багш бэлтгэх. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг Монголын бизнес […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_2018.04.20-22_Завхан аймаг

Огноо: 2018.04.20-22 Байршил: Завхан аймаг Оролцогчид: 54 хүн (19 эмэгтэй, 35 эрэгтэй) Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг Завхан аймгийн 15-34 насны залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс Стартап Монгол ТББ, Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_2018.04.17-19_Говь-Алтай аймаг

Огноо: 2018.04.17-19 Байршил: Говь-Алтай аймаг Оролцогчид: 70 хүн (29 эмэгтэй, 41 эрэгтэй) Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг Баянхонгор аймгийн 15-34 насны залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс Стартап Монгол ТББ, Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай […]

Read More
“Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа” сэдэвт сургалт_2018.04.18-19_Завхан аймаг

Огноо: 2018.04.18-19 Байршил: Завхан аймаг Оролцогчид: 46 (22 эр, 24 эм) Зорилго: Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн тоон ба чанарын судалгаа хийх багийн гишүүд судалгааны арга зүйн талаар онолын мэдлэгээ дээшлүүлж, судалгаанд хэрэглэх асуулга, маягтын төсөл боловсруулах дадалтай болох. Хамрах хүрээ: Сургалтыг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран Засаг даргын тамгын газар, аймгийн […]

Read More
“Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа: Оролцогч талуудын үүрэг, хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалт-семинар_2018.04.17_Завхан аймаг

Огноо: 2018.04.17 Байршил: Завхан аймаг Оролцогчид: 25 (21 эр, 4 эм) Зорилго: Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар зөвлөл, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс, МСҮТ-ийн хамтын ажиллагааг дэмжих. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар зөвлөлийн гишүүд болон Хөдөлмөр […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_2018.04.13-15_Баянхонгор аймаг

Огноо: 2018.04.13-15 Байршил: Баянхонгор аймаг Оролцогчид: 54 хүн (30 эмэгтэй, 24 эрэгтэй) Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг Баянхонгор аймгийн 15-34 насны залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс Стартап Монгол ТББ, Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай […]

Read More
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар төвүүдийн албан ёсны нээлтийн арга хэмжээ_2018.04.13

Огноо: 2018.04.13 Байршил: Хан-Уул дүүрэг Оролцогчид: 90 хүн (45 эмэгтэй, 45 эрэгтэй) Зорилго: Загвар хөдөлмөрийн хэлтсийн үйл ажиллагааг орон нутгийн залуучууд, хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцогч талуудад сурталчилах, ЗХЭД төслийн талаарх ойлголт, мэдээллийг олон нийтэд түгээх. Хамрах хүрээ: Нээлтийн арга хэмжээг дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран орон нутагт зохион байгуулсан бөгөөд дүүргийн Засаг дарга; Засаг […]

Read More
“Орон нутаг дахь залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт, үнэлгээ” сэдэвт сургалт-семинар_2018.04.12_Баянхонгор аймаг

Огноо: 2018.04.12 Байршил: Баянхонгор аймаг Оролцогчид: 24 хүн (8 эмэгтэй, 16 эрэгтэй) Зорилго: Орон нутгийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын хэсгийн гишүүдийн чадавхи бэхжүүлэх, санаачилагчдын бүлгийг аймагт байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, орон нутгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн гишүүд, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, банк санхүүгийн байгууллага, […]

Read More
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар төвүүдийн албан ёсны нээлтийн арга хэмжээ_2018.04.11_Говь-Алтай аймаг

Огноо: 2018.04.11 Байршил: Говь-Алтай аймаг Оролцогчид: 100 хүн (50 эмэгтэй, 50 эрэгтэй) Зорилго: Загвар хөдөлмөрийн хэлтсийн үйл ажиллагааг орон нутгийн залуучууд, хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцогч талуудад сурталчилах, ЗХЭД төслийн талаарх ойлголт, мэдээллийг олон нийтэд түгээх. Хамрах хүрээ: Нээлтийн арга хэмжээг аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран орон нутагт зохион байгуулсан бөгөөд аймагийн Засаг дарга; Засаг […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_2018.03.30-04.01_Дархан-Уул аймаг

Огноо: 2018.03.30-04.01 Байршил: Дархан-Уул аймаг Оролцогчид: 61 хүн (29 эмэгтэй, 32 эрэгтэй) Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг 3 дугаар сарын 30-аас 4 дүгээр сарын 1-ний өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн 15-34 насны залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс […]

Read More